Πολιτική Απορρήτου

Η εταιρείας μας καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, υπό τον όρο ότι τα προσωπικά δεδομένα που έχετε παράσχει είναι αληθή και ακριβή. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών της ιστοσελίδας μας διέπονται από τους παρόντες όρους, τις σχετικές διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων [ΕΕ Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR) - Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679] (εφεξής καλούμενος «Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα») για την προστασία των φυσικών προσώπων όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τις αποφάσεις-συστάσεις της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων και από την κείμενη νομοθεσία και τις διατάξεις. Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποίησης των όρων προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών/επισκεπτών ιστοσελίδας και εντός του υπάρχοντος ή οποιουδήποτε μελλοντικού νομικού πλαισίου.

Τι δεδομένα συλλέγουμε;

Όταν κάνετε κράτηση μαζί μας, ζητάμε τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • Πλήρες όνομα
 • Ταυτότητα/ Διαβατήριο
 • Ημερομηνία γέννησης
 • Διεύθυνση κατοικίας
 • Στοιχεία Επικοινωνίας/ Τηλέφωνο
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • ΑΦΜ (μόνο για πρόσωπα με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα)
 • Αριθμό Κάρτας πληρωμής
 • CVV
 • Ημερομηνία λήξης της κάρτας

Ποιά δεδομένα δεν συλλέγουμε;

Η εταιρεία μας δεν συλλέγει ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα (ποινικό, ιατρικό μητρώο κ.α.) των επισκεπτών της ή/και των επισκεπτών της ιστοσελίδας της. Συνιστάται στους επισκέπτες/επισκέπτες ιστοσελίδας να απέχουν από την παροχή τέτοιων δεδομένων σε οποιονδήποτε συλλέκτη προσωπικών δεδομένων, είτε τα δεδομένα αυτά ανήκουν στους ίδιους ή σε τρίτους. Εάν μας παρασχεθούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, το προσωπικό και οι συνεργάτες της εταιρείας μας θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την άμεση διαγραφή τέτοιων δεδομένων από τη βάση δεδομένων μας.

Για ποιο σκοπό συλλέγουμε και αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας;

Η εταιρεία μας συλλέγει και αποθηκεύει τα δεδομένα σας:

 • Για να μπορεί να πραγματοποιηθεί κράτηση διαμερίσματος
 • Για να σας αποστείλουμε το email επιβεβαίωσης της κράτησης
 • Για να επικοινωνήσουμε μαζί σας για την κράτησή σας
 • Για να εκπληρώσει καλύτερα τις συμβατικές της υποχρεώσεις απέναντί ​​σας (να καταχωρήσει την άφιξη και την αναχώρησή σας, να σας αναθέσει ένα κλειδί, να εκδώσει το τιμολόγιό σας κ.λπ.)
 • Για διαφημιστικούς λόγους (ενημερωτικά δελτία, ειδικές προσφορές) και μόνο μετά από ρητή συγκατάθεσή σας.
 • Για να απαγορεύσουμε κάθε παράνομη συμπεριφορά που λαμβάνει χώρα εντός των χώρων μας.

Αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας αποκλειστικά για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την παροχή της υπηρεσίας που ζητήσατε ή εγκρίνατε, χωρίς καμία επιφύλαξη των αντίθετων νομικών διατάξεων, όπως η εμπορική ή/και φορολογική νομοθεσία, καθώς και διάφορες άλλες εφαρμοστέες διατάξεις κλπ. Όλες οι πληροφορίες που συλλέγουμε αποθηκεύονται σε βάσεις δεδομένων που διαχειρίζονται τρίτα μέρη και έχουν πιστοποιηθεί ως συμβατά με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR).

Ποιος επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα;

Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία ΓΟΥΒΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗ Ι.Κ.Ε., και έδρα στο Κοκκίνη Χάνι, του Δήμου Χερσονήσου της Περιφέρειας Κρήτη, με ΑΦΜ 801193235 (τηλ:6989400816 / email: kaltheofil@gmail.com) είναι ο συλλέκτης προσωπικών σας δεδομένων.

Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση: info@voltastay.com

Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα [ΕΕ Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ (GDPR) 2016/679], όπως ισχύει, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • το δικαίωμα πρόσβασης·
 • το δικαίωμα διόρθωσης·

-το δικαίωμα διαγραφής, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, όπως όταν η επεξεργασία δεν είναι πλέον απαραίτητη για τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν αρχικά τα δεδομένα και δεν υπάρχει επιτακτικός λόγος για να συνεχιστεί η επεξεργασία (ή η αποθήκευση) των πληροφοριών σας·

-το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας ·

-το δικαίωμα φορητότητας·

-το δικαίωμα ανθρώπινης παρέμβασης στην αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ·

-το δικαίωμα καταγγελίας σε εποπτική αρχή.

Σε αυτήν την περίπτωση, επικοινωνήστε μαζί μας για να λάβετε ένα αντίγραφο των πληροφοριών που διατηρούμε για εσάς, καθώς και να μας ζητήσετε να διορθώσουμε τα δεδομένα σας ή να διαγράψουμε τα στοιχεία σας στο info@voltastay.com.

Εάν επιλέξετε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα προαναφερθέντα δικαιώματά σας και δεν λάβετε ικανοποιητική απάντηση από εμάς, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία εναντίον μας στην «Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Δεδομένων» (www.dpa.gr): Ταχυδρομική Διεύθυνση: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 11523, Αθήνα, Τηλ .: +30-210 6475600, Φαξ: +30-210 6475628, Διεύθυνση Email: complaints@dpa.gr.

Με ποιον μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας;

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε είναι προσβάσιμα αποκλειστικά, όπου είναι απαραίτητο και ανάλογα με τον σκοπό επεξεργασίας, από το εξουσιοδοτημένο προσωπικό της εταιρείας μας ή/και το προσωπικό τρίτων συνδεδεμένων εταιρειών (δηλαδή ο πάροχος πληρωμών μας) με τους οποίους η εταιρεία μας έχει συνάψει συμφωνίες, υπό τον όρο της τήρησης των σχετικών υποχρεώσεων εμπιστευτικότητας που περιλαμβάνονται εδώ. Λάβετε υπόψη ότι για τα δεδομένα που συλλέγονται και αποθηκεύονται για και/ή από τους συνεργάτες μας, ισχύει και η πολιτική απορρήτου τους και σας συνιστούμε να αναζητάτε τέτοιους όρους σε κάθε συναλλαγή.

Πώς συλλέγουμε τα δεδομένα σας;

Ανάλογα με τη διαδικασία κράτησης, συλλέγουμε τα δεδομένα σας:

-Απευθείας από εσάς

-Αυτόματα μέσω της χρήσης της ιστοσελίδας μας

-Μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας κρατήσεων που επιλέξατε να κάνετε την κράτησή σας

-Από τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα

Ποια δεδομένα συλλέγουμε αυτόματα;

Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, η ηλεκτρονική συσκευή σας μας παρέχει αυτόματα δεδομένα, τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να προσαρμόσουμε την αλληλεπίδραση του ιστότοπού μας. Με αυτούς τους όρους συλλέγουμε γενικές πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή που χρησιμοποιείτε, όπως τη διεύθυνση IP σας ή οποιοδήποτε άλλο μοναδικό αναγνωριστικό της συσκευής σας ή το δίκτυο που χρησιμοποιείτε, το μοντέλο της συσκευής σας και την έκδοση του λειτουργικού σας συστήματος. Μπορεί επίσης να είναι δεδομένα σχετικά με την αλληλεπίδρασή σας με το περιεχόμενο και τις σελίδες μας, το ιστορικό url, τις σελίδες παραπομπής και εξόδου, τις προβολές των ιστοσελίδων μας, τον αριθμό των κλικ που λαμβάνουμε, το χρόνο που έχετε περάσει σε μία από τις σελίδες μας, την πλατφόρμα που χρησιμοποιείτε, δεδομένα τοποθεσίας (εάν έχετε ενεργοποιήσει τη ρύθμιση στη συσκευή σας) και άλλες πληροφορίες σχετικά με τον λόγο για τον οποίο επισκεφτήκατε τον ιστότοπό μας. Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται χρησιμοποιώντας Cookies και παρόμοιες άλλες τεχνολογίες ελέγχου.